Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022

04 Januari 2022
Administrator
Dibaca 1.055 Kali
Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022
No Nama Penerima NIK KK Alamat Lengkap RT Pekerjaan utama 
1 SUDARTO 34021411xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx PLESEDAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
2 SUPROYO 34021415xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx PLESEDAN 004 KULI GENDONG
3 TRIYANTO 34021421xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx PLESEDAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
4 SUPARWITA 34021404xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx PLESEDAN 001 KARYAWAN SWASTA
5 SUTARMAN 34021407xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx ONGGOPATRAN 001 TUKANG PIJAT
6 HADI SUPRAPTO 34021423xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx ONGGOPATRAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
7 SUYONO 34021411xxxxxxxx 34021415xxxxxxxx ONGGOPATRAN 001 WIRASWASTA
8 SAINEM 34021471xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx ONGGOPATRAN 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
9 TUKINEM 34021471xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx ONGGOPATRAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
10 SUTADI 34021415xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx ONGGOPATRAN 004 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
11 PARDI 34021415xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx ONGGOPATRAN 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
12 SUDIRAHARJO 34021431xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx ONGGOPATRAN 004 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
13 ARJO SENTONO, NY 34021471xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx BANGKEL 004 JOMPO
14 WITANTO 34021407xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK TENGAH 004 BURUH HARIAN LEPAS
15 MERTO REJO, NY /  WAGIYEM 34021471xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx BANGKEL 004 JOMPO
16 TUKINEM 34021471xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx BANGKEL 003 BURUH HARIAN LEPAS
17 NGATINEM 34021471xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx BANGKEL 002 BURUH HARIAN LEPAS
18 PONIRAH 34021464xxxxxxxx 34021430xxxxxxxx BANGKEL 004 BURUH HARIAN LEPAS
19 NOTO DIHARJO, NY. SAKIRAH 34021471xxxxxxxx 34021426xxxxxxxx BANGKEL 002 BURUH HARIAN LEPAS
20 HARDI YITNO RUBIMAN 34021419xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx BANGKEL 002 BURUH HARIAN LEPAS
21 SUMINAH 34021441xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx BANGKEL 004 BURUH HARIAN LEPAS
22 DOYO PRAYITNO 34021414xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx SANDEYAN 005 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
23 PALIT PANUSUNAN LUBIS 34021407xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx SANDEYAN 007 WIRASWASTA
24 MARYANTO 34021416xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx SANDEYAN 007 WIRASWASTA
25 NGATINEM 34021445xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx SANDEYAN 005 WIRASWASTA 
26 RAHARJO 34021422xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx SANDEYAN 008 WIRASWASTA 
27 SUHARYANTO 34021420xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx SANDEYAN 008 WIRASWASTA 
28 DULLAHARJO, NY. 34021471xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx SANDEYAN 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
29 SISWANTO 34021405xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx SANDEYAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
30 CHIKA YUSSADI CHANDRA 34021412xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx SANDEYAN 001 WIRASWASTA 
31 HADI WINOTO, NY 34021471xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx DUWET GENTONG 001 MENGURUS RUMAH TANGGA
32 KARTINI 34021471xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx DUWET GENTONG 001 MENGURUS RUMAH TANGGA
33 SANIMAN 34021410xxxxxxxx 34021401xxxxxxxx DUWET GENTONG 002 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
34 DALIYEM 34021471xxxxxxxx 34021431xxxxxxxx DUWET GENTONG 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
35 DARMO, NY 34021441xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx DUWET GENTONG 005 MENGURUS RUMAH TANGGA
36 MUHADI, NY MUGINEM 34021471xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx DUWET GENTONG 001 MENGURUS RUMAH TANGGA
37 ISMIYATI 34021341xxxxxxxx 34021431xxxxxxxx DUWET GENTONG 007 MENGURUS RUMAH TANGGA
38 SEMITO REJO WAGIMAN 34021431xxxxxxxx #N/ A DUWET GENTONG 006 TIDAK BEKERJA
39 MUJIYEM 34021445xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx DUWET GENTONG 004 MENGURUS RUMAH TANGGA
40 NGATEMAN 34021431xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx DUWET GENTONG 003 WIRASWASTA
41 BUDI RAHARJA 34021405xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx JASEM 001 TUKANG BANGUNAN
42 PUJI ARDIANTO 34021418xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx JASEM 002 KARYAWAN SWASTA
43 MUCHOTIMAH 34021446xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JASEM 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
44 MUJIRAH 34021452xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JASEM 003 PETANI/ PEKEBUN
45 TUMINAH NY. MARTO DIMEJO 34021450xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx JASEM 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
46 SUWANDI 34021402xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx JASEM 004 BURUH HARIAN LEPAS
47 WARTINI 34021468xxxxxxxx 34021411xxxxxxxx JASEM 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
48 ADI MARYANTO /  NGADIRAN 34021411xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JASEM 002 PETANI/ PEKEBUN
49 MARDI RAHARJA 34021431xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx KLENGGOTAN 001 TIDAK BEKERJA
50 LILIK JIDAYA 34711358xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx KLENGGOTAN 002 TIDAK BEKERJA
51 DANANG WIRANTO 34021428xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx KLENGGOTAN 005 GOJEK ONLINE
52 PONIYEM 34021441xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx KLENGGOTAN 005 TIDAK BEKERJA
53 SUPRAPTANA 34021407xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx KLENGGOTAN 005 BURUH HARIAN LEPAS
54 PONIYATUN 34021452xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx KLENGGOTAN 006 TIDAK BEKERJA
55 MASIYAH 34021471xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx NGELOSARI 001 BURUH HARIAN LEPAS
56 WIRATNO 33140208xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx NGELOSARI 002 BURUH HARIAN LEPAS
57 WAHYU WAHID PERMADA 34021412xxxxxxxx 34021411xxxxxxxx NGELOSARI 005 BURUH HARIAN LEPAS
58 NANANG PRASTYO 34021424xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx NGELOSARI 006 BURUH HARIAN LEPAS
59 SUHARINAH 34021471xxxxxxxx 34021412xxxxxxxx NGELOSARI 005 BURUH HARIAN LEPAS
60 AGUNG RIYADI 34021405xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx NGELOSARI 005 BURUH HARIAN LEPAS
61 CIPTO HARJONO YATIN 34021431xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx NGELOSARI 002 BURUH HARIAN LEPAS
62 SOGINAH 34021471xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx NGELOSARI 002 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
63 WAGIRAH 34021471xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx NGELOSARI 004 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
64 TENTREM 34021471xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx NGELOSARI 006 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
65 YARUDI 34021431xxxxxxxx 34021401xxxxxxxx NGELOSARI 001 BURUH HARIAN LEPAS
66 ISTI MURWANINGSIH 34021451xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx PAYAK TENGAH 005 MENGURUS RUMAH TANGGA
67 SUDARMINI 34021454xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
68 SAYEM 34021471xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
69 SISWO HARJONO KADI 34021417xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK TENGAH 004 BURUH HARIAN LEPAS
70 WASANA DEWA 34021410xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK TENGAH 005 WIRASWASTA
71 RIBUT SETYO PAMBUDI 34040606xxxxxxxx 34021429xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 KARYAWAN SWASTA
72 SULDIYONO 34021430xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx PAYAK TENGAH 001 BURUH HARIAN LEPAS
73 ARI SUSILA 34021403xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 KARYAWAN SWASTA
74 MASKUR EFENDI 34021413xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 BURUH HARIAN LEPAS
75 DWI SAPTONO 34021419xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 BURUH HARIAN LEPAS
76 PARIYEM 34021471xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx NGIJO 004 TIDAK BEKERJA
77 MASIYEM 34021450xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx NGIJO 001 TIDAK BEKRJA
78 HARDA SUMARNA /  PONIRAN 34021431xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx NGIJO 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
79 SAIMIN 34021404xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx NGIJO 002 PETANI/ PEKEBUN
80 ENI PARYANTI 34021443xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx NGIJO 004 TIDAK BEKERJA
81 SAMPEN UMAR SUDI 34021453xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx NGIJO 002 TIDAK BEKERJA 
82 SRI SUMARSIH 34021464xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx NGIJO 001 WIRASWASTA
83 SAKIYEM 34021471xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx NGIJO 004 BURUH HARIAN LEPAS
84 ROHMADI 34021429xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JOLOSUTRO 003 BURUH HARIAN LEPAS
85 HERI SULISTIYANTO 34021427xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx JOLOSUTRO 001 BURUH HARIAN LEPAS
86 NGATINAH 34021449xxxxxxxx 34021429xxxxxxxx JOLOSUTRO 004 BURUH HARIAN LEPAS
87 NGADIRIN /  NGADIYANTO 34021401xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx JOLOSUTRO 004 BURUH HARIAN LEPAS
88 SAWANI AJI GUNAWAN 34021427xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx JOLOSUTRO 002 BURUH HARIAN LEPAS
89 MARYADI 14711009xxxxxxxx #N/ A JOLOSUTRO 002 BURUH HARIAN LEPAS
90 SUHARSIH 34021408xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JOLOSUTRO 005 BURUH HARIAN LEPAS
91 ADHI DWI PRASETYO 34021422xxxxxxxx 34021426xxxxxxxx JOLOSUTRO 005 BURUH HARIAN LEPAS
92 HARRIS SATRIO PUTRA 34711223xxxxxxxx 34021411xxxxxxxx PAYAK CILIK 002 KARYAWAN SWASTA
93 SUKIRAH 34021459xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx PAYAK CILIK 005 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
94 TUGIRAN 34021431xxxxxxxx 34021413xxxxxxxx PAYAK CILIK 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
95 JARINEM 34021456xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK CILIK 004 TIDAK BEKERJA
96 NARDI UTOMO 34021431xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx PAYAK CILIK 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
97 MUJI UTOMO /  SURIP 34021431xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx PAYAK CILIK 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
98 HERI PRIYONO 34021418xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx PAYAK CILIK 003 BURUH HARIAN LEPAS
99 IWAN SUSIANTO 12073310xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx KRADENAN 004 SOPIR
100 ANTON KURNIAWAN 34021405xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx KRADENAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
101 ANGGA DODY TOMI 34021411xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx KRADENAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
102 TRIYANTO 34021408xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx KRADENAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
103 ARIP NURYANTO 34021402xxxxxxxx 34021420xxxxxxxx KRADENAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
104 DUWI WIDAYAT 34021416xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx KRADENAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
105 PARIMIN 34021416xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx KRADENAN 003 TIDAK BEKERJA
106 HERI HERMANTO 34021424xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx KRADENAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
107 HERI TAUFIK 33081514xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx KRADENAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
108 SURADIYANTO /  SURAMIN 34021409xxxxxxxx 34021401xxxxxxxx KALIGATUK 008 BURUH HARIAN LEPAS
109 PARIYEM 34021450xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx KALIGATUK 002 TIDAK BEKERJA
110 TRISNO UTOMO /  PONIJAN 34021418xxxxxxxx 34021430xxxxxxxx KALIGATUK 003 TIDAK BEKERJA
111 ARJO UTOMO, NY HASRIYAH 34021471xxxxxxxx 34021401xxxxxxxx KALIGATUK 006 TIDAK BEKERJA
112 PARDIYAH 34021452xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx KALIGATUK 004 MENGURUS RUMAH TANGGA
113 TUMINEM 34021441xxxxxxxx 34021425xxxxxxxx KALIGATUK 004 BURUH HARIAN LEPAS
114 MURDI ARJO, NY 34021471xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx KALIGATUK 002 TIDAK BEKERJA
115 KASIRAN 34021430xxxxxxxx 34021409xxxxxxxx KABREGAN 006 PETANI/ PEKEBUN
116 MUHDI HARJONO /  NGADIYO 34021411xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx KABREGAN 005 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
117 WALINEM 34021452xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx KABREGAN 005 PEDAGANG
118 NGATINI 34021460xxxxxxxx 34021426xxxxxxxx KABREGAN 001 MENGURUS RUMAH TANGGA
119 SAMIRAH 34021452xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx KABREGAN 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
120 JUMILAN 34021416xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx KABREGAN 005 SOPIR
121 ARIS GUNARDI 21711201xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx KABREGAN 005 KARYAWAN SWASTA
122 NURYANTI 34021449xxxxxxxx 34021412xxxxxxxx KABREGAN 006 BELUM/ TIDAK BEKERJA
123 PARTINI 34021465xxxxxxxx 34021408xxxxxxxx KABREGAN 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
124 JUMADI 34021410xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx PANDEYAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
125 WARDI REJO 34021430xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx PANDEYAN 002 PETANI/ PEKEBUN
126 REJO DINOMO, NY. SIBUN 34021471xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx PANDEYAN 002 BELUM/ TIDAK BEKERJA
127 PONIJAN 34021431xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx PANDEYAN 003 PETANI/ PEKEBUN
128 LASINEM 34021460xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx PANDEYAN 003 PETANI/ PEKEBUN
129 TUMIYEM 34021447xxxxxxxx 34021420xxxxxxxx PANDEYAN 001 PETANI/ PEKEBUN
130 WAGIYAH 34711351xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx PANDEYAN 004 MENGURUS RUMAH TANGGA
131 SURIP 34021471xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx PANDEYAN 003 PETANI/ PEKEBUN
132 SUYATNO 34021428xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx PRAYAN 001 TIDAK BEKERJA
133 MUGIYANTO 34021406xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx PRAYAN 001 TIDAK BEKERJA
134 ANDI PURNOMO 34021412xxxxxxxx 34021429xxxxxxxx PRAYAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
135 SOLIKIN 34021419xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx PRAYAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
136 KASMIYONO 34021425xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx PRAYAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
137 ANDRI AGUS SEJATI 34021430xxxxxxxx 34021415xxxxxxxx PRAYAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
138 DJAMILAH 34021471xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx PRAYAN 004 TIDAK BEKERJA
139 MADYO SEDIRO 34021405xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx PRAYAN 002 TIDAK BEKERJA
140 SUMIYATI 34021456xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx PRAYAN 003 TIDAK BEKERJA
141 SUPRAPTO 34021431xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx PRAYAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
142 NURJANANTO 34021417xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx PRAYAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
143 PONIJAN ATEMO WIYONO 34021420xxxxxxxx 34021420xxxxxxxx CIKAL 002 PETANI/ PEKEBUN
144 FIRONDIYAH 34021446xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx CIKAL 001 WIRASWASTA
145 SUPRI HARTONO 34021408xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx CIKAL 003 KARYAWAN SWASTA
146 SUNARTI 32760249xxxxxxxx #N/ A CIKAL 003 MENGURUS RUMAH TANGGA
147 SARMUDI 34021409xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx CIKAL 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
148 SUTARYAH 36711164xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx CIKAL 001 MENGURUS RUMAH TANGGA
149 PARTINI 34021447xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx CIKAL 002 MENGURUS RUMAH TANGGA
150 SRI UTAMI 34021262xxxxxxxx 34021420xxxxxxxx CIKAL 004 WIRASWASTA
151 ABDUL KAHAR NASUTION 34040820xxxxxxxx 34021413xxxxxxxx CIKAL 001 KARYAWAN SWASTA
152 SUNARTI 34021449xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx JOMBOR 001 WIRASWASTA
153 DIRO UTOMO 34021431xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx JOMBOR 002 PETANI/ PEKEBUN
154 PAINEM PAWIRO DIMEJO, NY. 34021471xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JOMBOR 003 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
155 PAIJO 34021431xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx JOMBOR 003 WIRASWASTA
156 NURIYAH 34021471xxxxxxxx 34021409xxxxxxxx JOMBOR 004 WIRASWASTA
157 SUPIYAH 34021471xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx JOMBOR 003 WIRASWASTA
158 NGADIMIN ANDIN 34021431xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JOMBOR 004 BURUH HARIAN LEPAS
159 KISNO HARSONO /  TEMU 34021431xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx JOMBOR 002 PETANI/ PEKEBUN
160 SIFAUL HUDALLOH 34021412xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx BINTARAN KULON 006 BURUH HARIAN LEPAS
161 SUPARDI 34021417xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx BINTARAN KULON 001 BURUH HARIAN LEPAS
162 SARYANTO 34021428xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx PRAYAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
163 SUMARINAH 34711348xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx BINTARAN KULON 005 TIDAK BEKERJA
164 SRI SUDARSIH 34021443xxxxxxxx 34021415xxxxxxxx BINTARAN WETAN 006 WIRASWASTA
165 BUKRINAL TANJUNG 34021417xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx BINTARAN WETAN 005 WIRASWASTA
166 AHMAD SUSANTO /  MUHAMMAD S 34021412xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx BINTARAN WETAN 001 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
167 NURSASANGKA, BE. 36711327xxxxxxxx 34021420xxxxxxxx BINTARAN WETAN 003 KARYAWAN SWASTA
168 TUKIRAH 34021471xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx BINTARAN WETAN 005 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
169 SISWO DIHARJO 34021431xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx BINTARAN WETAN 002 BURUH TANI/ PERKEBUNAN
170 TRISTANTO 34021422xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx BINTARAN WETAN 003 KARYAWAN SWASTA
171 SUYITNO 34021405xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx BINTARAN WETAN 005 WIRASWASTA
172 MARSANTO HERLAMBANG 32160617xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK WETAN 001 KARYAWAN SWASTA
173 PARYONO 34021417xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PAYAK WETAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
174 BONDAN SUWANDI 14020320xxxxxxxx 34021409xxxxxxxx PAYAK WETAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
175 DIDIK SUGIARTO 34021402xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx PAYAK WETAN 002 KARYAWAN SWASTA
176 INDRA RIZKI YULIYANTO 34021405xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx PAYAK WETAN 003 KARYAWAN SWASTA
177 MARYADI 34021429xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx PAYAK WETAN 003 KARYAWAN SWASTA
178 BEKTI PRATIWI 34040868xxxxxxxx 34021431xxxxxxxx PAYAK WETAN 003 KARYAWAN SWASTA
179 ROSYID NUR CAHYO 34021427xxxxxxxx 34021412xxxxxxxx PAYAK WETAN 004 KARYAWAN SWASTA
180 AZIS SETIARTA 34021404xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx PAYAK WETAN 004 KARYAWAN SWASTA

#BNBA

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image